Nabízíme

Správa domů...

Obsah správy domů je dán uzavřenými mandátními smlouvami, které jsou se zástupci klientů projednávány individuálně. Standardně smlouvy zahrnují výkon technické a ekonomické agendy správy domů vč. právních konzultací a metodiky ve věcech společenství vlastníků jednotek za jednotnou cenu, fakultativně rozšiřitelných. Kromě smluvených agend může družstvo vykonávat i další činnosti na základě jednorázových objednávek.

Reference ...

V současné době má družstvo ve správě cca 8000 bytů v domech SVJ. ale i jiných bytových družstev nejen na Praze 6, ale i Praze 5.

Asistenční služba

Asistence je zajišťována v profesích elektrikář, instalatér, plynař, pokrývač, sklenář, topenář, zámečník. V případě, že havárie bude pojistnou událostí nebo při havárii dojde k pojistné události, pojišťovna poskytne pojistné plnění z této pojistné smlouvy do výše 20 tis.

GLOBAL ASSISTANCE, tel. nonstop 1220

Ekonomické, účetní a administrativní služby

-Převzetí ekonomické a administrativní dokumentace.
-Evidence vlastníků i nájemců bytů, garáží a nebytových prostor.
-Kalkulace nájemného a záloh na služby na příští rok, včetně rozpisu na jednotlivém byty s přihlédnutím ke známým cenovým úpravám, inflaci a závěrům technické prohlídky domu.
-Průběžné úpravy předpisů záloh na služby i fondu oprav dle požadavků mandanta nebo dle hlášených změn.
-Sledování plateb nájemného a záloh podle bytů na základě bankovních výpisů, SIPO.
-Tvorba a distribuce 1. upomínek za pozdní úhrady měsíčních předpisů (čtvrtletně nebo dle požadavků klienta).
-Písemné informování mandanta o dlužnících s dluhem na zálohách vyšším než 10.000,- Kč včetně výpočtu aktuální penalizace, pro případné předání právnímu zástupci.
penize -Evidence výdajů na provoz a služby v členění podle příslušných platných právních předpisů za dům na základě dokladů převzatých od mandanta.
-Roční přehled plateb nájemného a záloh podle bytů a přehled výdajů v členění za dům a jednotlivé byty podle příslušných právních předpisů, vyúčtování služeb a provozu(v termínu nejpozději do 30. 4. roku).
-Vypořádání přeplatků a nedoplatků z vyúčtování služeb.
-Vedení kompletního podvojného účetnictví mandanta na základě:
a) bankovních dokladů získaných od banky nebo mandanta,
b) pokladních dokladů,
c) faktur a jiných dokladů došlých na adresu mandatáře nebo předaných mandantem.
-Zajištění a kontrola úhrad dodavatelských faktur.
-Sledování salda pohledávek a závazků.
-Vedení mzdové a personální agendy, hlášení pro orgány zdravotních pojišťoven, Pražské správy sociálního zabezpečení, finančních úřadů aj.
-Vedení přehledu příjmů (event. vydání) ze společných částí budovy.
-Pravidelné informování o výsledcích hospodaření formou měsíčních nebo čtvrtletních počítačových sjetin.
Zajišťování administrativní agendy související s pojištěním domu - nabízíme zvýhodněné pojištění domů, bytů, pojištění členů statutárních orgánů (viz dále).
-Vypracování roční závěrky vč. povinných stat. výkazů, Výkaz zisku a ztráty, Rozvaha a příloha k účetní závěrce.
-Zpracování daňového přiznání a jeho distribuce na finanční úřad.
-Distribuce účetní závěrky, včetně příloh, na obchodní rejstřík.
-Vypracování a distribuce výkazů pro Statistický úřad.
-Vypracování Potvrzení o zdanitelných příjmech vlastníků, distribuce.
-Archivace účetních dokladů po dobu 3 let (déle po dohodě).
-Zpracování podkladů pro daňová přiznání DPH, ekonomická správa kotelny.
-Zpracování daňového přiznání k dani z nemovitosti.
-Zpracování daňového přiznání k dani z převodu nemovitosti.