Nabízíme

Správa domů...

Obsah správy domů je dán uzavřenými mandátními smlouvami, které jsou se zástupci klientů projednávány individuálně. Standardně smlouvy zahrnují výkon technické a ekonomické agendy správy domů vč. právních konzultací a metodiky ve věcech společenství vlastníků jednotek za jednotnou cenu, fakultativně rozšiřitelných. Kromě smluvených agend může družstvo vykonávat i další činnosti na základě jednorázových objednávek.

Reference ...

V současné době má družstvo ve správě cca 8000 bytů v domech SVJ. ale i jiných bytových družstev nejen na Praze 6, ale i Praze 5.

Asistenční služba

Asistence je zajišťována v profesích elektrikář, instalatér, plynař, pokrývač, sklenář, topenář, zámečník. V případě, že havárie bude pojistnou událostí nebo při havárii dojde k pojistné události, pojišťovna poskytne pojistné plnění z této pojistné smlouvy do výše 20 tis.

GLOBAL ASSISTANCE, tel. nonstop 1220

Technicko - provozní služby

- provedení vstupní technické prohlídky při převzetí objektu s vyhotovením zápisu o stavu domu
- převzetí technické dokumentace, platných revizních a kontrolních zpráv
- zajištění provedení změn smluv u stálých dodavatelů služeb (elektro, plyn, odpad, teplo, úklid atp.)
- organizace pravidelných předepsaných kontrol a revizí plynového odběrného zařízení elektroinstalace, hromosvodů, komínů a kouřovodů, osobních výtahů
- zajišťování preventivních prohlídek na úseku požární ochrany, kontrola provozuschopnosti hydrantů a hasicích přístrojů

leaf- zajištění odstranění případných zjištěných závad z revizí, kontrol a prohlídek
- jedenkrát ročně pravidelné technické prohlídky domů
- na základě technické prohlídky sestavení plánu běžné údržby a přehledu nezbytně nutných oprav pro následující kalendářní rok
- zajištění běžného provozu, oprav a údržby technického zabezpečení budovy (plyn, voda, kanalizace, elektroinstalace, topení, vzduchotechnika aj.) ve společných částech budovy dle pokynů mandanta
- vyřizování agendy spojené s likvidací pojistných událostí
- posuzování oprav v bytech vlastníků z hlediska jejich úhrady (zda ze společného fondu oprav nebo na náklady vlastníka)
- zajištění dodavatele na úklid společných částí domu a chodníku ve vlastnictví mandanta, na zahradnické práce a služby
- zajišťování odstranění havarijních poruch v takovém rozsahu, aby bylo zamezeno dalším škodám, podle rozsahu havárie pak zajištění provizorní nebo definitivní opravy,
- vyřizování agendy spojené s úpravou zeleně a dřevin (kácení), . archivace dokumentů velkých investičních akcí,
- projednání problematiky náročných investičních akcí v budoucím období (fin.objem nad 250.000,-Kč)
- zajištění znaleckých posudků, . zajišťování zpracování projektové a rozpočtové dokumentace plánovaných rozsáhlejších oprav
- zajištění výběrových a nabídkových řízení (max. od 3-5 dodavatelů), . zajištění technického dozoru stavebníka
- zajištění inženýrské činnosti pro získání dotačních programů
- zajištění inženýrské činnosti pro financování prací většího rozsahu
- projednání stavebních dokumentů s příslušnými správními orgány
- vyřízení záboru pozemku
- posuzování a připomínkování smluv o dílo po stránce technické
- při velkých investičních akcích účast 1x týdně na kontrolních dnech
- účast při přejímacím řízení prací většího rozsahu
- účast při kolaudačním řízení
- uplatňování reklamací u dodavatelů a účast při reklamačním řízení
- zajištění geometrického zaměření pozemků, bytů, nebytových a společných prostor
- účast na shromážděních vlastníků při projednávání velkých investičních akcí.