Ekonomický úsek

Stručný popis činnosti

 • Převzetí ekonomické a administrativní dokumentace.
 • Evidence vlastníků i nájemců bytů, garáží a nebytových prostor.
 • Kalkulace nájemného a záloh na služby na příští rok, včetně rozpisu na jednotlivém byty s přihlédnutím ke známým cenovým úpravám, inflaci a závěrům technické prohlídky domu.
 • Průběžné úpravy předpisů záloh na služby i fondu oprav dle požadavků mandanta nebo dle hlášených změn.
 • Sledování plateb nájemného a záloh podle bytů na základě bankovních výpisů, SIPO.
 • Tvorba a distribuce 1. upomínek za pozdní úhrady měsíčních předpisů (čtvrtletně nebo dle požadavků klienta).
 • Písemné informování mandanta o dlužnících s dluhem na zálohách vyšším než 10.000,- Kč včetně výpočtu aktuální penalizace, pro případné předání právnímu zástupci. -Evidence výdajů na provoz a služby v členění podle příslušných platných právních předpisů za dům na základě dokladů převzatých od mandanta.
 • Roční přehled plateb nájemného a záloh podle bytů a přehled výdajů v členění za dům a jednotlivé byty podle příslušných právních předpisů, vyúčtování služeb a provozu(v termínu nejpozději do 30. 4. roku).
 • Vypořádání přeplatků a nedoplatků z vyúčtování služeb.
 • Vedení kompletního podvojného účetnictví mandanta na základě:
 • a) bankovních dokladů získaných od banky nebo mandanta,
 • b) pokladních dokladů,
 • c) faktur a jiných dokladů došlých na adresu mandatáře nebo předaných mandantem.
 • Zajištění a kontrola úhrad dodavatelských faktur.
 • Sledování salda pohledávek a závazků.
 • Vedení mzdové a personální agendy, hlášení pro orgány zdravotních pojišťoven, Pražské správy sociálního zabezpečení, finančních úřadů aj.
 • Vedení přehledu příjmů (event. vydání) ze společných částí budovy.
 • Pravidelné informování o výsledcích hospodaření formou měsíčních nebo čtvrtletních počítačových sjetin.
 • Zajišťování administrativní agendy související s pojištěním domu – nabízíme zvýhodněné pojištění domů, bytů, pojištění členů statutárních orgánů (viz dále).
 • Vypracování roční závěrky vč. povinných stat. výkazů, Výkaz zisku a ztráty, Rozvaha a příloha k účetní závěrce.
 • Zpracování daňového přiznání a jeho distribuce na finanční úřad.
 • Distribuce účetní závěrky, včetně příloh, na obchodní rejstřík.
 • Vypracování a distribuce výkazů pro Statistický úřad.
 • Vypracování Potvrzení o zdanitelných příjmech vlastníků, distribuce.
 • Archivace účetních dokladů po dobu 3 let (déle po dohodě).
 • Zpracování podkladů pro daňová přiznání DPH, ekonomická správa kotelny.
 • Zpracování daňového přiznání k dani z nemovitosti.
 • Zpracování daňového přiznání k dani z převodu nemovitosti.