Technický úsek

Stručný popis činnosti

 • provedení vstupní technické prohlídky při převzetí objektu s vyhotovením zápisu o stavu domu
 • převzetí technické dokumentace, platných revizních a kontrolních zpráv
 • zajištění provedení změn smluv u stálých dodavatelů služeb (elektro, plyn, odpad, teplo, úklid atp.)
 • organizace pravidelných předepsaných kontrol a revizí plynového odběrného zařízení elektroinstalace, hromosvodů, komínů a kouřovodů, osobních výtahů
 • zajišťování preventivních prohlídek na úseku požární ochrany, kontrola provozuschopnosti hydrantů a hasicích přístrojů
 • zajištění odstranění případných zjištěných závad z revizí, kontrol a prohlídek
 • jedenkrát ročně pravidelné technické prohlídky domů
 • na základě technické prohlídky sestavení plánu běžné údržby a přehledu nezbytně nutných oprav pro následující kalendářní rok
 • zajištění běžného provozu, oprav a údržby technického zabezpečení budovy (plyn, voda, kanalizace, elektroinstalace, topení, vzduchotechnika aj.) ve společných částech budovy dle pokynů mandanta
 • vyřizování agendy spojené s likvidací pojistných událostí
 • posuzování oprav v bytech vlastníků z hlediska jejich úhrady (zda ze společného fondu oprav nebo na náklady vlastníka)
 • zajištění dodavatele na úklid společných částí domu a chodníku ve vlastnictví mandanta, na zahradnické práce a služby
 • zajišťování odstranění havarijních poruch v takovém rozsahu, aby bylo zamezeno dalším škodám, podle rozsahu havárie pak zajištění provizorní nebo definitivní opravy,
 • vyřizování agendy spojené s úpravou zeleně a dřevin (kácení), . archivace dokumentů velkých investičních akcí,
 • projednání problematiky náročných investičních akcí v budoucím období (fin.objem nad 250.000,-Kč)
 • zajištění znaleckých posudků, . zajišťování zpracování projektové a rozpočtové dokumentace plánovaných rozsáhlejších oprav
 • zajištění výběrových a nabídkových řízení (max. od 3-5 dodavatelů), . zajištění technického dozoru stavebníka
 • zajištění inženýrské činnosti pro získání dotačních programů
 • zajištění inženýrské činnosti pro financování prací většího rozsahu
 • projednání stavebních dokumentů s příslušnými správními orgány
 • vyřízení záboru pozemku
 • posuzování a připomínkování smluv o dílo po stránce technické
 • při velkých investičních akcích účast 1x týdně na kontrolních dnech
 • účast při přejímacím řízení prací většího rozsahu
 • účast při kolaudačním řízení
 • uplatňování reklamací u dodavatelů a účast při reklamačním řízení
 • zajištění geometrického zaměření pozemků, bytů, nebytových a společných prostor
 • účast na shromážděních vlastníků při projednávání velkých investičních akcí.